Aidhmeanna don Ghaeilge i gColáiste Pobail, Ros Comáin

  • Go gcuirfí béim ar an litearthacht agus ar an uimhreacht sna ranganna Gaeilge.
  • Go mbeadh leanúnachas do dhaltaí ó shiollabas na bunscoile go siollabas an Teastais Shóisearaigh chun go bhféadfaí gach a bhfuil sealbhaithe acu a leathnú, a dhoimhniú agaus a bhuanú ionas gur féidir leo tabhairt faoishiollabas na h-Ardteiste le féin-mhuinín.
  • Go dtabharfaí aitheantas sa teagasc agus sa mheasúnú do na scileanna teanga:- labhairt, éisteacht, léamh, scríobh.
  • Go n-aithneofaí cúlraí agus cumais éagsúla na ndaltaí.
  • Go ndéanfaí gach iarracht cumas labhartha na ndaltaí a fheabhsú tríd an gcur chuige cumarsáideach.

Córas Nua i Measúnú na Gaeilge ó 2012 i Leith

An Ardteistiméireacht

Méadófar na marcanna don bhéaltriail ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal i scrúdú na

hArdteistiméireachta ó 25% go dtí 40%. Laghdófar na marcanna don chluastuiscint go dtí 10%

ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal araon agus bronnfar 50% de mhóriomlán na

marcanna ar na páipéir scríofa. Ag an mBonnleibhéal i scrúdú na hArdteistiméireachta, méadófar na marcanna don bhéaltriail Ghaeilge ó 25% go dtí 40%. Laghdófar na marcanna don chluastuiscint ó 30% go dtí 20%, agus bronnfar 40% de na marcanna ar an bpáipéar scríofa.