Aidhmeanna don Ghaeilge i gColáiste Pobail, Ros Comáin

 • Go gcuirfí béim ar an litearthacht agus ar an uimhreacht sna ranganna Gaeilge.
 • Go mbeadh leanúnachas do dhaltaí ó shiollabas na bunscoile go siollabas an Teastais Shóisearaigh chun go bhféadfaí gach a bhfuil sealbhaithe acu a leathnú, a dhoimhniú agaus a bhuanú ionas gur féidir leo tabhairt faoishiollabas na h-Ardteiste le féin-mhuinín.
 • Go dtabharfaí aitheantas sa teagasc agus sa mheasúnú do na scileanna teanga:- labhairt, éisteacht, léamh, scríobh.
 • Go n-aithneofaí cúlraí agus cumais éagsúla na ndaltaí.
 • Go ndéanfaí gach iarracht cumas labhartha na ndaltaí a fheabhsú tríd an gcur chuige cumarsáideach.

An Teastas Sóisearach

Beidh feidhm leis na hathruithe chomh maith sa Teastas Sóisearach mar a leanfaidh an
bhéaltriail Ghaeilge mar scrúdú scoilbhunaithe roghnach. I gcás bhéaltriail an Teastais
Shóisearaigh, déanfar na marcanna a dhúbailt ó 20% go dtí 40%. Laghdófar na marcanna don
chluastuiscint go dtí 10% agus bronnfar 50% de na marcanna ar an bpáipéar/na páipéir scríofa.
Sa chás nach reáchtáltar béaltriail ar bith, bronnfar na marcanna ar bhonn an pháipéir/na
bpáipéar scríofa agus na cluastuisceana amháin.

Toipicí sa Teastas Sóisearach

 • An dalta féin
 • An scoil agus ábhair staidéir
 • Caitheamh aimsire
 • An teach
 • Bia agus deoch
 • Laethanta saoire
 • Eagrais atá sa cheantar
 • Seirbhísí eile sa cheantar
 • Siopaí agus siopadóireacht
 • Postanna agus slite beatha
 • An tuath agus cúrsaí feirmeoireachta
 • Tionsclaíocht eile sa cheantar
 • Cúrsaí airgid agus coigiltis
 • Eadaí agus faisean
 • An corp, sláinte agus tinneas
 • Timpistí agus dainséar
 • Cúrsaí reatha áitiúla
 • An aimsir agus cúrsaí aimsire
 • Ábhair eile ina gcuireann siad féin suim faoi leith